فلزیاب ها

جایگاه سنگچین و مقبره

جایگاه سنگچین و مقبره جایگاه سنگچین و مقبره   در گنجیابی نشان از وجود قبری میدهند این نوع قبوری که بسیار در طبیعت دیده میشود و با شاخص سنگچین فقط…

سپتامبر 1, 2022
Read More